παράταση προθεσμίας στου παιδικούς σταθμούς Δήμων

Κατηγορία: ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ στις προθεσμίες για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμων Παράταση στις προθεσμίες (υποβολή αίτησης και κατάθεση εκκαθαριστικού σημειώματος) για τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς,

στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017 - 2018», σύμφωνα με έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., που δημοσιεύει πρώτο και αποκλειστικά το epoli.gr.
Συγκεκριμένα,
- παρατείνεται έως την Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017, η υποβολή αιτήσεων.
- σε περίπτωση που για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας και μόνο, μη οφειλομένης σε υπαιτιότητα του αιτούντος/αιτούσας δεν έχει υποβληθεί η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016 – και ως εκ τούτου δεν έχει εκδοθεί Εκκαθαριστικό Σημείωμα – η προθεσμία κατάθεσης του Εκκαθαριστικού Σημειώματος ορίζεται η 30η Ιουνίου 2017.
«Κατά συνέπεια γίνεται αντιληπτό ότι σε κάθε περίπτωση κανένας ωφελούμενος δεν θα μείνει εκτός της δράσης λόγω αντικειμενικής δυσκολίας υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης και έκδοσης του εκκαθαριστικού σημειώματος», επισημαίνεται στο έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

Οι νέες προθεσμίες / νέα διαδικασία
1. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 24/5/2017 έως 14/6/2017, στη Διεύθυνση (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).
Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 14/6/2017 και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα.
2. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει να αποσταλούν κατά το χρονικό διάστημα από 24/5/2017 έως 14/6/2017 και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier).
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 14/6/2017, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).
Προσοχή:

  • Αιτήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία (14/6/2017 και ώρα 24.00) δεν θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά.
  • Αιτήσεις συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά, που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία (14/6/2017), θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.
  • Φάκελοι με δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν μετά την ημερομηνία υποβολής 14/6/2017, όπως ορίζεται ανωτέρω δεν λαμβάνονται υπόψη.

3. Κάθε ωφελούμενος/νη μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση, βάσει ΑΦΜ του ιδίου/ας και ΑΜΚΑ του ιδίου/ας, που θα δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή.
4. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, ο/η ωφελούμενος/νη θα πρέπει να καταθέσει, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία δηλαδή μέχρι την 14/6/2017, όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την επαγγελματική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση μαζί με το αντίγραφο της αίτησης, που θα εκτυπώσει όταν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή.