Παραίτηση Τάσου Λύτρα από την θέση του Γενικού Διευθυντή του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»

Κατηγορία: ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

  21 Ιανουαρίου 2018 

 

Η δήλωση παραίτησης του  Τάσου Λύτρα από την θέση του Γενικού Διευθυντή του Μητροπολιτικού Φορέα Περιβαλλοντικών και

 

Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»  

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ:
1) Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη,


2) Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλο,
3) Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Χουλιαράκη

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Του Αναστασίου Λύτρα του Ματθαίου (α.δ.τ. ΑΖ 510612) τ. δικηγόρου, από την
θέση του Γενικού Διευθυντή του Μητροπολιτικού Φορέα Περιβαλλοντικών και
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης
Τρίτσης» (ΦΕΚ Υ.Ο.Ο.Δ. 57/8-2- 2017).

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

Αγαπητοί υπουργοί,
Τον Φεβρουάριο 2017 μου κάνατε την τιμή να με ορίσετε ως Γενικό Διευθυντή του
Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» στo οποίο είχε πρόσφατα συσταθεί φορέας διαχείρισης.
Η συστηματική εμπλοκή μου στο πάρκο, όμως, είχε αρχίσει από τον Ιούλιο 2016,
όταν, μαζί με άλλα ενεργά μέλη του περιβαλλοντικού και αυτοδιοικητικού κινήματος
της δυτ. Αθήνας, αναλάβαμε την πρωτοβουλία να προτείνουμε βιώσιμη λύση για το
πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» σε αντιπαράθεση με την έως τότε προωθούμενη.

Τα «καινοτόμα» χαρακτηριστικά της πρότασής μας ήταν: α) η εξασφάλιση σταθερής και
επαρκούς χρηματοδότησης μέσω των ΚΑΠ ως αντιστάθμισμα των περιβαλλοντικών
υπηρεσιών του πάρκου στους δήμους της Αττικής, β) η πρωτογενής εγκατάσταση
του νέου φορέα στο πάρκο χωρίς να αποτελεί καθολικό ή ειδικό διάδοχο σχήμα των
προηγούμενων φορέων διαχείρισης του πάρκου (που είχαν «βεβαρημένο»
παρελθόν), γ) ο σαφής προσδιορισμός των σκοπών του νέου φορέα και των
θεματικών αξόνων των δραστηριοτήτων του, ώστε να διασφαλισθεί ο
περιβαλλοντικός και εκπαιδευτικός χαρακτήρας του πάρκου. Η πρότασή μας, στα
ουσιαστικά της γνωρίσματα, υιοθετήθηκε από το ΥΠΕΝ και αποτυπώθηκε σε σχέδιο
νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων, ψηφίστηκε και έγινε νόμος (νόμος
4414/2016 άρθρα 51-60). Στην σύνταξη του σχεδίου νόμου επίσης συνέβαλα
εθελοντικά ως νομικός, συνεργαζόμενος με τους συναδέλφους του ΥΠΕΝ.
Επίσης εθελοντικά συνέβαλα στην εγκατάσταση του νέου Φορέα Διαχείρισης στο
πάρκο και στην αντιμετώπιση των λειτουργικών και άλλων προβλημάτων που
αντιμετώπισε, από την συγκρότηση του Δ.Σ. αυτού (Οκτώβριος 2016) μέχρι τον
ορισμό μου ως Γενικό Διευθυντή.

Συνεπώς οι όψιμοι ισχυρισμοί διαφόρων εξωθεσμικών παραγόντων ότι με βρήκαν
και με πρότειναν στην θέση που ορίστηκα δεν έχουν καμία απολύτως βάση.
Από την ανάληψη των καθηκόντων μου μέχρι σήμερα, έκανα, με ανιδιοτέλεια, ότι
περνούσε από το χέρι μου, σύμφωνα με την πολιτική μου συγκρότηση, τις αρχές
μου, τις ειδικές γνώσεις και τις εμπειρίες μου, ως οργανικό μέλος ενός συλλογικού
εγχειρήματος, για να λειτουργήσει ο νέος Φορέας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
ως φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να αναλάβει και στην πράξη την

2
διαχειριστική ευθύνη του Πάρκου, να εκπληρωθούν οι πάσης φύσεως εργοδοτικές
υποχρεώσεις του έναντι των εργαζομένων (από την πληρωμή των δεδουλευμένων
τους έως την προμήθεια ενδυμάτων εργασίας και ειδών ασφαλείας), να
επισκευασθούν τα μηχανήματα και τα εργαλεία του Πάρκου, αλλά να γίνει προμήθεια
και νέων ώστε να καταστεί αποδοτική η εργασία των τριών κηπουρών του, να
οργανωθούν και να συστηματοποιηθούν οι καθημερινές εργασίες καθαριότητας και
δενδροκομίας, να υπερασπισθώ την δημόσια περιουσία (με χαρακτηριστικό
παράδειγμα την αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίσθηκε η καταστροφή
γεώτρησης του Πάρκου από όργανα του δήμου Ιλίου), να συναφθεί προγραμματική
σύμβαση με τον ΑΣΔΑ ώστε: α) να τροφοδοτηθούν εκ νέου οι λίμνες με επαρκή
ποσότητα νερού με την αποκατάσταση της λειτουργίας του αντλιοστασίου της
Εσχατιάς, β) να γίνουν έγκαιρα οι εργασίες αποψίλωσης σε όλη την έκταση του
Πάρκου και να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, γ) να γίνουν στο ανοικτό θέατρο οι
αναγκαίες εργασίες επισκευής και συντήρησης και να λειτουργήσει εκ νέου, ενώ
άλλες εργασίες θα συνεχισθούν το 2018, να γίνουν εργασίες συντήρησης και
αποκατάστασης και σε άλλες υπαίθριες και κτιριακές υποδομές, να αναλάβει ο Φ.Δ.
την διαχειριστική ευθύνη του ναυδρίου του Απ. Παύλου και να γίνουν σε αυτό οι
αναγκαίες εργασίες επισκευών για να μπορεί να λειτουργήσει εκ νέου, να αρχίσει η
φύλαξη του Πάρκου, να εισαχθεί η Κοινωνική Οικονομία με την σύναψη
προγραμματικών συμβάσεων, να αποκτήσει ο Φ.Δ. τους αναγκαίους κανονισμούς
κ.α.
Όλα αυτά, παρά την παντελή έλλειψη υπηρεσιών, έγιναν κατορθωτά χάρις, όχι
μόνον στις προσωπικές μου επίμονες και συνεχείς προσπάθειες, αλλά και στην
καθοριστική συνεισφορά μελών του Δ.Σ. και πρώτ’ απ’ όλα του Ταμία, που σε στενή
συνεργασία αφιερώσαμε πολλές ώρες, για να επιλύσουμε όλα τα ζητήματα σύννομης
και αποτελεσματικής λειτουργίας του Φ.Δ. Επίσης όλα αυτά, τόσο τα έργα όσο και τα
πρόσωπα που εργάσθηκαν γι’ αυτά, άρα και η συνεισφορά του καθενός, είναι
ελέγξιμα και αποδείξιμα.
Το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας είναι απτό αφού κατορθώσαμε μέσα στον
πρώτο χρόνο λειτουργίας του Φ.Δ. να ανατραπεί η αρνητική εικόνα του Πάρκου και
να τεθούν οι βάσεις για την ανάταξή του, όπως και το εγχείρημα να βρεί πολλούς
υποστηρικτές ανάμεσα στους επισκέπτες και τους φίλους του Πάρκου.
Θα είχαν επιτευχθεί πολύ περισσότερα πράγματα αν δεν δρούσαν δύο αρνητικοί
παράγοντες που δημιούργησαν ένα ασφυκτικό περιβάλλον στον Φ.Δ. Ο πρώτος είναι
η εμπλοκή στην διαχείριση του Φορέα ακαδημαϊκών ορισμένης νοοτροπίας που είχε
ως συνέπεια την μεταφορά σ’ αυτόν αντίστοιχων αντιλήψεων και μεθόδων που δεν
βοήθησαν ούτε βοηθούν στην ομαλή λειτουργία και την επίτευξη των σκοπών του

3
Φ.Δ. Η σύμπτυξη και λειτουργία από αυτούς εξωθεσμικού κέντρου λήψης
αποφάσεων και ενεργειών έχει ως αποτέλεσμα την μετατροπή του Δ.Σ. σε
διακοσμητικό όργανο το οποίο επικυρώνει ειλημμένες αποφάσεις και επιλογές. Ο
δεύτερος είναι η συστηματική εμπλοκή στα ζητήματα διοικητικής λειτουργίας και
δράσης του Φ.Δ. κομματικών παραγόντων οι οποίοι αδυνατούν να αντιληφθούν ότι
πρόκειται για φορέα δημόσιας διοίκησης.
Η αναπόφευκτη σύγκρουσή μου μαζί τους έχει ως υπόβαθρο όχι μόνον
διαφορετικές αντιλήψεις για την δημόσια διοίκηση, αλλά και διαφορετικές αντιλήψεις
και επιδιώξεις για το ίδιο το Πάρκο και τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα του. Η
σύγκρουση αυτή έφτασε μέχρι την συστηματική απαξιωτική συμπεριφορά σε βάρος
μου ακόμη και στην εκτόξευση εναντίον μου υποτιμητικών φράσεων, ύβρεων και
απειλών.
Οι ασυμβατότητες που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ μας είναι τέτοιες που δεν
μπορούν να επιλυθούν με οποιονδήποτε ομαλό τρόπο.
Γι’ αυτό σας υποβάλλω την παραίτησή μου από την θέση που κατέχω και
παρακαλώ να την κάνετε δεκτή, απευθύνοντας σε σας τις ευχαριστίες μου τόσο για
την εμπιστοσύνη σας όσο και για την άψογη, μέχρι σήμερα, συνεργασία μας.

Με τιμή

Τάσος Λύτρας