ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ!

Κατηγορία: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Μια γειτονιά που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, όπως οι αλλεπάλληλες πλημμύρες κάθε φορά που βρέχει, προβλήματα που όλο και διογκώνονται εξαιτίας της πλήρους αδιαφορίας της δημοτικής αρχής. Και ενώ έχει επισημανθεί πολλές φορές, η Δημοτική Αρχή επιλέγει να “αναβαθμίσει” τη Σοφοκλή Βενιζέλου με διαπλάτυνση πεζοδρομίων και νέα φωτιστικά σώματα αφ’ ενός για να ρίξει στάχτη στα μάτια των κατοίκων, ότι τάχα δεν είναι μια ξεχασμένη γειτονιά στο έλεός της. Στην πραγματικότητα, η Διοίκηση Παχατουρίδη αποβλέπει στη δημιουργία ενός νέου δρόμου με καφετέριες, μαγαζιά και ηχορύπανση, στα πρότυπα της Βεάκη και του Μπουρναζίου, που θα προσδώσει κέρδη σε ιδιώτες, λες κι αυτό έχουν ανάγκη οι κάτοικοι της περιοχής. Τα real estate αρχίζουν ήδη το παιχνίδι τους στην περιοχή.

 

Η αδυναμία να εφαρμοστεί ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, που να ιεραρχεί και να προτάσσειτιςανάγκες της κοινωνίας του Περιστερίου, είναι κάτι για το οποίο πρέπει να υπερηφανεύεται ηΔημοτικήΑρχή. Αυτή η αδυναμία/επιλογή αντανακλά μια πραγματικότητα όπου οργανωμέναοικονομικάσυμφέροντα, καθορίζουν τα σχέδια ανάπτυξης μιας γειτονιάς ή ενός δρόμου. Για μια ακόμα φορά,ηπίεση των συμφερόντων από ντόπιους και ξενόφερτους επιχειρηματίες της νύχτας, θυσιάζει τηνευημερίατωνκατοίκωνστηλογικήτουπρόσκαιρουκέρδους.

 

Ένας τέτοιος σχεδιασμός του δρόμου, όπου από 14 μέτρα, μένουν 3.5 μέτρα, και τα υπόλοιπαγίνεταιπεζόδρομοςγιαναχωράνετατραπεζοκαθίσματαλειτουργείως“πόλοςέλξης”επενδύσεωνκαιεμπορικώνδραστηριοτήτων.Ηπόλη,ηγειτονιά,οιελεύθεροιχώροικαιταδημόσιααγαθά,δενθααφήσουμε να μετατρέπονται σε εμπορεύματα και να εντάσσονται βαθύτερα στηνδιαδικασίαεκμετάλλευσης από ιδιώτες! Ο χαρακτήρας της γειτονιάς χάνεται, εξαιτίας τωνκερδοσκοπικώνπαρεμβάσεωνκαιαντικαθίσταταιαπόεφήμερηκαι“πλαστική”διασκέδαση.ΥπάρχειπλέοναντίστοιχηεμπειρίααπόάλλεςγειτονιέςτουΠεριστερίουπουεφαρμόστηκετοίδιοσχέδιο:υπάρχει,άραγε,κάποιοςκάτοικοςτηςΒεάκηπουείναιευχαριστημένοςαπότην“ανάπλαση”τηςοδούπουέγινεπρινλίγαχρόνια;Όχι.Αντίθετα,πολλοίκάτοικοιαναγκάζονταιναμετακομίσουν,αφούηκατάστασηπλέονείναιαβίωτη.

 Αυτό ακριβώς οι κάτοικοι, πρέπει και μπορούν να ανατρέψουν, με την ενεργή δράση τους μέσααπόεπιτροπέςγειτονιάςκαισυλλογικότητες,πουθαεπιβάλουντιςανάγκεςτους.Ανάπλαση,δηλαδή,προςόφελοςτωνκατοίκωντηςγειτονιάςκαιόχιγιατασυμφέροντατοπικώναρχόντων!Ανάπλασηκαιέργαπουθαβάλουντέλοςστιςπλημμύρεςκαιθακάνουντηνπεριοχήπνεύμοναπρασίνου.Μεπεζοδρόμιαγιατουςπεζούςκαιόχιγιατατραπεζοκαθίσματατωνμαγαζιών,πουθαέχουνπρόσβασηταΑΜΕΑκαιτακαρότσιαμωρών,μεενσωματωμένουςποδηλατόδρομους.

 Πραγματικήανάπτυξη,δενμπορείναείναιτοάθροισμαπολλώνεπιμέρουςδήθεν“βελτιώσεων”καιμάλιστατύπουΜπουρναζίου-Βεάκη,αλλάτοαποτέλεσμαενόςολοκληρωμένουσχεδιασμούμεενεργήσυμμετοχήτωνκατοίκωνκιόχισυλλόγων-σφραγίδων,πουθαικανοποιείτιςοικονομικές,κοινωνικέςκαιπεριβαλλοντικέςανάγκεςτωνκατοίκων.

 Η Αριστερή Κίνηση Περιστερίου, κόντρα στις παραπάνω λογικές και πρακτικές, παλεύει για μέτρακαιυποδομέςπουθαεξυπηρετούντιςκοινωνικέςανάγκες.Παλεύειγιαμιαπόληπουθαεξασφαλίζειτηνποιότηταζωής στουςκατοίκους.

 ΑπαιτούμεγιατηνγειτονιάτηςΤσαλαβούταέργαυποδομήςπουχρειάζονταιάμεσακαιόχιέργαβιτρίνας!

 -Αντιπλημμυρικά/αντισεισμικάέργαεδώκαιτώρα.

 -Ποιοτικό σχεδιασμό κοινόχρηστων χώρων, δρόμων και οδοστρωμάτων και δημιουργίαχώρωνπρασίνουγιατουςκατοίκους.

 -Κοινωνικό εξοπλισμό δημόσιου χαρακτήρα (πλατείες, παιδικές χαρές, πολιτιστικόκέντρο,ποδηλατόδρομο,βρεφονηπιακούςσταθμούς,ΚΑΠΗκ

Όλοι στην συγκέντρωση κατοίκων ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 9.10 /18.00