ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Κατηγορία: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

 

                                                               

 

 

ΠΡΟΣΤΟΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΤΟΥ……………………………………………………………….

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗΚΑΙΔΗΛΩΣΗ

 

 

 

Μετηνπαρούσαο/ηκάτωθιυπογεγραμμένος/η………………………………………………….του…………………………………………κάτοικος…………………………………………..κηδεμόναςτου/τηςμαθητή/τριας……………………………….της…..τάξηςτουσχολείουσας

 

 

 

δηλώνωότι

 

 

 

σαςαπαγορεύωναπροβείτεστηνβιντεοσκόπησηκαιζωντανήαναμετάδοσηοποιουδήποτεπροσωπικούδεδομένουτου/τηςκηδευομενομένου/νηςανήλικουμαθητή/τριαςμουόπως:βιντεοσκόπησητουπροσώπουτου/της,αναμετάδοσηςτηςφωνήςτου/της,αναφοράαπόοποιονδήποτεεντόςτηςαίθουσας (εκπαιδευτικούήμαθητή)τουεπωνύμουτου/τηςκαιγενικάαπαγορεύωτηναναμετάδοσηοποιασδήποτεπληροφορίας,νύξης,συμβουλήςπουμπορείναπροκαλέσεισυσχέτισητου/τηςκηδευομενομένου/νηςανήλικουμαθητή/τριαςμουκαιάραμπορείναβλάψειδυνητικάτηνπροσωπικότητάτου/της.

 

 

 

Ωςπροςτηδιαδικασίαζωντανήςαναμετάδοσηςσαςγνωρίζωότισεκαμίαπερίπτωσηδενμπορεί:

 

1.νααποκλειστείηκαταγραφήτουμαθήματοςαπόαπομακρυσμένοχρήστηκαιηαναπαραγωγήτουαργότεραγιακακόβουλουςσκοπούς.

 

2.ναδιασφαλιστείότιοαπομακρυσμένοςχρήστηςθαείναιπράγματιμαθητήςήμαθήτριαπουδικαιολογημένααπουσιάζειαπότοσχολείοήθαείναικάποιοςάλλοςαπότοοικείο-οικογενειακόήφιλικό-περιβάλλοντουαπομακρυσμένουχρήστη.

 

 

 

Απόπαιδαγωγικήςσκοπιάςσαςαναφέρωότισεπερίπτωσηπουο/ηκηδευομενόμενος/ηαντιληφθείότικατάτηςδιάρκειατουμαθήματοςυπάρχειζωντανήαναμετάδοσημεοποιονδήποτετρόπο (εικόνακαιήχος,ήμόνοήχος)ο/ημαθητής/τριαλόγωσυστολήςθαέχειχαμηλήσυμμετοχήστηνεκπαιδευτικήδιαδικασία.Άραηβιντεοσκόπησηκαιζωντανήαναμετάδοσητουμαθήματοςδύναταιναπλήξειόχιμόνοτηνπροσωπικότητατου/τηςκηδευομενομένου/νηςμουαλλάκαιτιςσχολικέςκαιενγένειεκπαιδευτικέςτου/τηςεπιδόσεις.

 

 

 

Παρακαλώναδεχθείτετηνπαρούσα,ναμηνπροβείτεστηβιντεοσκόπησηκαιζωντανήαναμετάδοσηαλλιώςμεθλίψημουθαπροσφύγωσεένδικαμέσαώστεναδιασφαλίσωτηναξιοπρέπειακαιτηνψυχικήισορροπίατου/της κηδευομενομένου/νηςανήλικουμαθητή/τριαςμουκαιτηςοικογενείαςμου.

 

 

 

Μετηνεπιφύλαξηάσκησηςπαντόςνομίμουδικαιώματοςμου.

 

 

 

 

 

Οαιτώνκαιδηλών

 

 

 

…………………………

 

Τόποςημερομηνία

 

 

 

…………………………

 

 

 

 

 

…………………………

Ονομ/μοκαιΥπογραφή